Obchodné podmienky pre podnikatelov

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je
MedHelp, s.r.o., so sídlom Kozinova 789, Poděbrady II, 290 01, Česká republika, IČO: 282 55 356, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: C, Vložka č.: 135680, DIČ: CZ28255356 (ďalej len „predávajúci“)
a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: obchod@medhelp-shop.sk
telefón: +421 3 7324 9512
poštová adresa: MedHelp, s.r.o., so sídlom Kozinova 789, Poděbrady II, 290 01, Česká republika
číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2622861410/1100 ( IBAN: SK80 1100 000­0 0026 2286 1­410)

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172–3
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: lubica.petiova@soi.skanna.dubekova@soi.sk

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

1.4. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na ktorejkoľvek internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme e-mailovej správy a/alebo vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo prostredníctvom telefonického spojenia alebo v inej vhodnej forme (ďalej len „objednávka“).

2.2. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky (ďalej len „záväzné akceptovanie objednávky“).

2.3. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je jeho telefonické alebo e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“, ktoré zašle kupujúcemu. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu po odoslaní objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku), ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 15 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa kúpna cena za dohodnutý tovar alebo jej časť už zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu v prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v lehote 14 dní odo dňa, keď bol ho povinný prevziať.

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, ktorým je aj pracovník prepravnej spoločnosti. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho, ktorým je aj pracovník prepravnej spoločnosti. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s týmito obchodnými podmienkami a/alebo platnými právnymi predpismi SR.

6.6. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za dohodnutý tovar alebo jej časť už zaplatená kupujúcim sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a kúpna cena za dohodnutý tovar alebo jej časť už zaplatená kupujúcim sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.8. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva tovaru

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8. Záruka za akosť tovaru

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento článok všeobecných obchodných podmienok je súčasťou všeobecných obchodných podmienok a zmluvné strany sa zároveň dohodli, že týmto článkom všeobecných obchodných podmienok sa budú zmluvné strany riadiť iba v prípade, ak je kupujúci osobou, ktorá je podnikateľom v zmysle ust. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

8.2.Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré je určené v záväznom akceptovaní objednávky, a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

8.3. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude po dobu 1 roka odo dňa jeho dodania spôsobilý na použitie na účel uvedený v návode na použitie a že si zachová, vlastnosti uvedené v návode na použitie.

8.4. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené v bode 8.2. alebo v bode 8.3. týchto všeobecných obchodných podmienok, má tovar vady.

8.5. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa kúpna zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa kúpnej zmluvy.

8.6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8.7. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.

8.8. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

8.9. Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri prechode nebezpečenstva škody na tovare. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, ktorým je aj pracovník prepravnej spoločnosti. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho, ktorým je aj pracovník prepravnej spoločnosti. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

8.10. Ak kupujúci tovar neprezrie, môže uplatniť nároky z vady zistiteľnej pri prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

8.11. Právo kupujúceho z vady tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak kupujúci nepodá správu predávajúcemu o existencii vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo

 1. kupujúci vadu zistil,
 2. alebo kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť,
 3. alebo sa vada mohla zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do jedného roka od doby dodania tovaru.

8.12. Kupujúci je povinný podať predávajúcemu správu o existencii vady tovaru a uplatniť si svoj nárok voči predávajúcemu vyplývajúci mu z existencie vady tovaru najneskôr v lehote 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady tovaru alebo odo dňa, kedy vada tovaru mohla byť pri náležitej starostlivosti kupujúcim zistená. Neuplatnením nároku z vady tovaru v lehote 3 dní odo dňa zistenia vady tovaru alebo odo dňa, kedy vada tovaru mohla byť zistená zanikajú všetky práva kupujúceho voči predávajúcemu vyplývajúce mu z existencie vady tovaru.

8.13. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená kúpna zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:

 1. požadovať odstránenie vady dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, alebo
 2. požadovať odstránenie vady opravou tovaru, ak je vada opraviteľná, alebo
 3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 4. odstúpiť od zmluvy.

8.14. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 8.11. týchto všeobecných obchodných podmienok patrí kupujúcemu, len ak ju oznámi predávajúcemu v písomnom oznámení o existencii vady tovaru podľa bodu 8.10. týchto všeobecných obchodných podmienok zaslanom najneskôr v lehote do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť pri náležitej starostlivosti kupujúcim zistená.

8.15. Nárok uplatnený v zmysle bodu 8.11. týchto všeobecných obchodných podmienok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

8.16. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote, ktorá je najmenej 30 dní alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8.17. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 8.10. týchto všeobecných obchodných podmienok, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení kúpnej zmluvy.

8.18. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená kúpna zmluva nepodstatným spôsobom, môže kupujúci:

 1. požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru (opravu tovaru), alebo
 2. zľavu z kúpnej ceny.

8.19. Ak kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny podľa bodu 8.11. písm. c) a 8.16. písm. b) týchto všeobecných obchodných podmienok v lehote uvedenej v bode 8.10. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo neodstúpi od zmluvy podľa bodu 8.11. písm. d) týchto všeobecných obchodných podmienok v lehote uvedenej v bode 8.10. týchto všeobecných obchodných podmienok je predávajúci povinný dodať kupujúcemu chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady tovaru je predávajúci povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.

8.20. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty uvedenej v bode 8.14. týchto všeobecných obchodných podmienok, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.

8.21. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

8.22. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.23. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady tovaru po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

8.24. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť svoje práva vyplývajúce mu z existencie vady tovaru v prevádzkarni predávajúceho tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady a doručí predávajúcemu oznámenie podľa bodu 8.10. týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci je povinný zabezpečiť takú prepravu tovaru, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Kupujúci je povinný oznámení podľa bodu 8.10. týchto všeobecných obchodných podmienok presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Zákazník má právo uplatniť svoje práva vyplývajúce mu z existencie vady tovaru aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8.25. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení práv vyplývajúcich z existencie vady tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru, ktorých sa uplatnenie práv vyplývajúcich z existencie vady tovaru týka.

8.26. Kupujúci nemá právo uplatniť svoje práva vyplývajúce z existencie vady tovaru na vadu, o ktorejh bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorej s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.27. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

8.28. Nárok na uplatnenie práv vyplývajúcich z existencie vady tovaru u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím doby uvedenej v bode 8.9. písm. c) týchto všeobecných obchodných podmienok,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.29. Predávajúci môže o spôsobe vybavenia uplatnených práv kupujúceho vyplývajúcich z existencie vady tovaru po doručení oznámenia podľa bodu 8.10. týchto všeobecných obchodných podmienok rozhodnúť nasledovne:

 1. odovzdať kupujúcemu opravený tovar,
 2. vymeniť kupujúcemu tovar,
 3. vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru,
 4. vyplatiť kupujúcemu primeranú zľavu z ceny tovaru,
 5. odôvodnene zamietnuť uplatnenie si práv kupujúceho vyplývajúcich z existencie vady tovaru.

8.30. Doba, počas ktorej zodpovedá predávajúci je 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba výrobcom, dovozcom alebo predávajúcim iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

8.31. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie uplatnenia práv vyplývajúcich z existencie vady tovaru sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie práv vyplývajúcich z existencie vady tovaru vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.11. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na rozhodnutie predávajúceho o spôsobe vybavenia už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať práva vyplývajúcich z existencie tejto jedinečnej vady tovaru opakovane.

8.33. V prípade, že predávajúci zamietne uplatnenie si práv kupujúceho vyplývajúcich z existencie vady tovaru, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom sú­du.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu, mailovú adresu, meno a priezvisko osoby, ktorá bude konať za kupujúceho pri komunikácii a uzatváraní kúpnej zmluvy.

9.3. Kupujúci, ktorý je fyzickou nosobou uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do Českej republiky pre spoločnosť MedHelp, s.r.o., so sídlom Kozinova 789, Poděbrady II, 290 01, Česká republika, IČO: 282 55 356, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: C, Vložka č.: 135680 Česká republika za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

9.5. Predávajúci vyhlasuje, že ak v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode 9.4. týchto reklamačných a obchodných podmienok osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu. 9.7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.8. Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

9.9. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) ZnOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) ZnOOÚ na účely priameho marketingu.

9.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať:

 1. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 7 ods. 4 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 2. nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa § 21 ods. 3 ZnOOÚ. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak rozhodnutie bolo prijaté v priebehu uzatvárania alebo plnenia zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim za predpokladu, že sa vyhovelo požiadavke kupujúceho, ktorá je obsahom zmluvy, alebo kupujúcemu bolo na základe dohody udelené právo kedykoľvek počas platnosti zmluvy uplatniť svoj názor.

9.11. Kupujúci má právo nesúhlasiť s rozhodnutím predávajúceho podľa § 23 ods. 5 ZnOOÚ a odmietnuť prenos svojich osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak sa má prenos vykonať na základe § 23 ods. 4 písm. a) ZnOOÚ.

9.12. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.13. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZnOOÚ môže uplatniť blízka osoba.

9.14. Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

9.15. Predávajúci vyhovie požiadavkám kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.

9.16. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

11.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.