Obchodné podmienky pre podnikateľov

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je MedHelp, s.r.o., so sídlom Kozinova 789, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady, Česká republika, IČO: 282 55 356, zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, Oddiel: C, Vložka č.: 135680, DIČ: CZ28255356 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim – podnikateľom v zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ,,Obchodný zákonník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: obchod@medhelp-shop.sk
telefón: +421 3 7324 9512
poštová adresa: MedHelp, s.r.o., so sídlom Kozinova 789, Poděbrady II, 290 01, Česká republika
číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2622861410/1100 (IBAN: SK80 1100 000­0 0026 2286 1­410)

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
tel. č.: 02/ 58272 172
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: ba@soi.sk

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.3. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

1.4. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na ktorejkoľvek internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 72 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

1.5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, telefónne číslo, e-mailovú adresu, meno a priezvisko osoby, ktorá bude konať za kupujúceho pri komunikácii a uzatváraní kúpnej zmluvy.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme e-mailovej správy a/alebo vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo prostredníctvom telefonického spojenia alebo v inej vhodnej forme (ďalej len „objednávka“).

2.2. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky (ďalej len „záväzné akceptovanie objednávky“).

2.3. Predávajúcim po uskutočnení objednávky zašle potvrdzujúci e-mail, ktorý obsahuje údaje o názve tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, počet kusov objednaného tovaru, ďalej údaje o cene tovaru a celkovú kúpnu cenu. V prípade platby na dobierku, kupujúci obdrží v deň odoslania tovaru číslo zásielky. V prípade platby na bankovým prevodom, po prijatí platby kupujúci obdrží potvrdenie platby a v deň odoslania tovaru číslo zásielky. . Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. V prípade nedostupnosti tovaru, predávajúci telefonicky alebo e-mailom kontaktuje kupujúceho s návrhom riešenia.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky,
 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (návody v slovenskom jazyku, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku), ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 15,– € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa kúpna cena za dohodnutý tovar alebo jej časť už zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu v prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v lehote 14 dní odo dňa, keď bol ho povinný prevziať.

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 5.3. týchto obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, ktorým je aj pracovník prepravnej spoločnosti. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho, ktorým je aj pracovník prepravnej spoločnosti. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s týmito obchodnými podmienkami a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.6. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za dohodnutý tovar alebo jej časť už zaplatená kupujúcim sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a kúpna cena za dohodnutý tovar alebo jej časť už zaplatená kupujúcim sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.8. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva tovaru

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru a úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8. Záruka za akosť tovaru

8.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré je určené v záväznom akceptovaní objednávky, a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Ak zmluva neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru, je predávajúci povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, alebo ak tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa.

8.2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude po dobu 1 roka odo dňa jeho dodania spôsobilý na použitie na účel uvedený v návode na použitie a že si zachová, vlastnosti uvedené v návode na použitie.

8.3. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené v bode 8.1. týchto všeobecných obchodných podmienok, má tovar vady.

8.4. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa kúpna zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa kúpnej zmluvy.

8.5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8.6. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.

8.7. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

8.8. Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri prechode nebezpečenstva škody na tovare. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, ktorým je aj pracovník prepravnej spoločnosti. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho, ktorým je aj pracovník prepravnej spoločnosti. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

8.9. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vady zistiteľnej pri prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

8.10. Právo kupujúceho z vady tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak kupujúci nepodá správu predávajúcemu o existencii vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo

 1. kupujúci vadu zistil alebo,
 2. kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť alebo,
 3. vada sa mohla zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do jedného roka od doby dodania tovaru.

8.11. Kupujúci je povinný podať predávajúcemu správu o existencii vady tovaru a uplatniť si svoj nárok voči predávajúcemu vyplývajúci mu z existencie vady tovaru najneskôr v lehote 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady tovaru alebo odo dňa, kedy vada tovaru mohla byť pri náležitej starostlivosti kupujúcim zistená. Neuplatnením nároku z vady tovaru v lehote 3 dní odo dňa zistenia vady tovaru alebo odo dňa, kedy vada tovaru mohla byť zistená zanikajú všetky práva kupujúceho voči predávajúcemu vyplývajúce mu z existencie vady tovaru.

8.12. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená kúpna zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:

 1. požadovať odstránenie vady dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, alebo
 2. požadovať odstránenie vady opravou tovaru, ak je vada opraviteľná, alebo
 3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 4. odstúpiť od zmluvy.

8.13. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 8.12. týchto všeobecných obchodných podmienok patrí kupujúcemu, len ak ju oznámi predávajúcemu v písomnom oznámení o existencii vady tovaru podľa bodu 8.11. týchto všeobecných obchodných podmienok zaslanom najneskôr v lehote do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady alebo odo dňa, kedy vada mohla byť pri náležitej starostlivosti kupujúcim zistená.

8.14. Nárok uplatnený v zmysle bodu 8.12. týchto všeobecných obchodných podmienok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

8.15. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote, ktorá je najmenej 30 dní alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8.16. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 8.13. týchto všeobecných obchodných podmienok, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení kúpnej zmluvy.

8.17. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená kúpna zmluva nepodstatným spôsobom, môže kupujúci: a. požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru (opravu tovaru), alebo b. zľavu z kúpnej ceny.

8.18. Ak kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny podľa bodu 8.12. písm. c) a 8.17. písm. b) týchto všeobecných obchodných podmienok v lehote uvedenej v bode 8.13. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo neodstúpi od zmluvy podľa bodu 8.12. písm. d) týchto všeobecných obchodných podmienok v lehote uvedenej v bode 8.13. týchto všeobecných obchodných podmienok je predávajúci povinný dodať kupujúcemu chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady tovaru je predávajúci povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.

8.19. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty uvedenej v bode 8.15. týchto všeobecných obchodných podmienok, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.

8.20. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

8.21. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.22. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady tovaru po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení.

8.23. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť svoje práva vyplývajúce mu z existencie vady tovaru v prevádzkarni predávajúceho tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady a doručí predávajúcemu oznámenie podľa bodu 8.11. týchto všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci je povinný zabezpečiť takú prepravu tovaru, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Kupujúci je povinný oznámení podľa bodu 8.11. týchto všeobecných obchodných podmienok presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť svoje práva vyplývajúce mu z existencie vady tovaru aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8.24. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení práv vyplývajúcich z existencie vady tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v listinnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru, ktorých sa uplatnenie práv vyplývajúcich z existencie vady tovaru týka.

8.25. Kupujúci nemá právo uplatniť svoje práva vyplývajúce z existencie vady tovaru na vadu, o ktorej bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorej s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.26. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

8.27. Nárok na uplatnenie práv vyplývajúcich z existencie vady tovaru u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím doby uvedenej v bode 8.10. písm. c) týchto všeobecných obchodných podmienok,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republiky,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.28. Predávajúci môže o spôsobe vybavenia uplatnených práv kupujúceho vyplývajúcich z existencie vady tovaru po doručení oznámenia podľa bodu 8.11. týchto všeobecných obchodných podmienok rozhodnúť nasledovne:

 1. odovzdať kupujúcemu opravený tovar alebo
 2. vymeniť kupujúcemu tovar alebo
 3. vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru alebo
 4. vyplatiť kupujúcemu primeranú zľavu z ceny tovaru alebo
 5. odôvodnene zamietnuť uplatnenie si práv kupujúceho vyplývajúcich z existencie vady tovaru.

8.29. Záručná doba, počas ktorej zodpovedá predávajúci je 12 mesiacov odo dňa dodania tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba výrobcom, dovozcom alebo predávajúcim iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

8.30. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie uplatnenia práv vyplývajúcich z existencie vady tovaru sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.31. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie práv vyplývajúcich z existencie vady tovaru vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.10. týchto obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na rozhodnutie predávajúceho o spôsobe vybavenia už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať práva vyplývajúcich z existencie tejto jedinečnej vady tovaru opakovane.

8.32. V prípade, že predávajúci zamietne uplatnenie si práv kupujúceho vyplývajúcich z existencie vady tovaru, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom sú¬du.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu, mailovú adresu, meno a priezvisko osoby, ktorá bude konať za kupujúceho pri komunikácii a uzatváraní kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Predávajúci bude spracúvať prostredníctvom príjemcu alebo sprostredkovateľa údaje o čísle kreditnej alebo debetnej karty, meno a priezvisko držiteľa karty, overovací údaj karty a autentifikačný kód platby pre účely overenia platby kartou prostredníctvom služby poskytnutej Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. Tieto údaje sú v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“) považované za osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“). Kupujúci je povinný poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.

9.2. Predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané Predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán a na účely vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.3. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so základnými zásadami spracúvania osobných údajov bude osobné údaje získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so základnými zásadami spracúvania osobných údajov nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných podmienkach a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli získané a že ich nebude uchovávať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.4. Ak sa má spracúvanie osobných údajov uskutočniť v mene prevádzkovateľa, prevádzkovateľ môže poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky ZoOOÚ a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Na poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov podľa prvej vety sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

9.5. Sprostred­kovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa alebo všeobecného písomného súhlasu prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný vopred informovať prevádzkovateľa o poverení ďalšieho sprostredkovateľa, ak sa poverenie vykonalo na základe všeobecného písomného súhlasu.

9.6. Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom sa riadi zmluvou alebo iným právnym úkonom, ktorý zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a v ktorom je ustanovený predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania, zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa.

9.7. Predávajúci ako prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov nasledovné informácie:

 1. identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený; identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v týchto obchodných podmienkach,
 2. kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená; zodpovedná osoba nebola určená,
 3. účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, tieto sú definované v týchto obchodných podmienkach,
 4. identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu alebo sprostredkovateľa, ak existuje, Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, 123Kurier, s. r. o., so sídlom Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46 598 863, Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava IČO: 35 834 498, Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48 136 999, Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, Datavox s.r.o., so sídlom Jasmínová 132, 290 01 Poděbrady IČO: 03131467, TOPTRANS EU, a.s., so sídlom Na Priehon 50, Nitra, IČO: 36703923, GOPAY s. r. o., so sídlom Planá 67, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68.
 5. informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby (okrem vyššie uvedeného aj právo na informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, prípadnej existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, ako aj na samotné poskytnutie spracúvaných osobných údajov),
 6. práve na opravu osobných údajov,
 7. práve na vymazanie osobných údajov v prípade, kedy už osobné údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali alebo z dôvodu, že dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) ZoOOÚ, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, alebo z dôvodu, že dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZoOOÚ a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 ZoOOÚ, alebo z dôvodu, že osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, alebo ak je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa ZoOOÚ, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 ZoOOÚ ; toto právo musí dotknutá osoba uplatniť u prevádzkovateľa,
 8. práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov z dôvodu, že dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, alebo z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, alebo z dôvodu, že prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo z dôvodu, že dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZoOOÚ, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,
 9. práve namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) ZoOOÚ vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach,
 10. práve na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a práve preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
 11. práve odvolať svoj súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby,
 12. práve podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 ZoOOÚ v prípade, že má dotknutá osoba za to, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených ZoOOÚ,

9.8. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

9.9. Štátnym orgánom vykonávajúcim dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu: a. vypredania zásob, b. nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo c. z dôvodov vyššej moci alebo d. ak predávajúci pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke.

10.2. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z .z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.